Månadens rapport

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbete Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Hallen är nu helt riven

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Bara skrotet är kvar av hallen

Månadsrapport februari 2018

Den 19 februari hade vi årets första styrelsemöte i Amhult 2. Bland annat godkändes bokslutskommuniké för 2017 vilken publicerades den 22 februari.

Konstateras kan att nettoomsättning uppgick för räkenskapsåret 2017 till 29 702 (19 039) TSEK. Årets resultat efter skatt är 54 795 (20 096) TSEK. Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till 8,00 (3,24) kr per aktie. Substansvärde per aktie är 75,02 (74,08) kr. Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV), per aktie är 84,07 kr. Med hänsyn tagen till koncernens investeringsbehov inför byggnation av Amhult Centrum, etapp II föreslår styrelsen ingen utdelning.

Årets resultat visar tydligt att verksamheten fungerar väldigt bra och att vi från år till år ökar tillväxten i kassaflödet. Det jag särskilt vill lyfta fram är det faktum att hyresintäkterna under året har ökat med ca 64 % till 27,8 Mkr jämfört med 2016. Tillväxt i kassaflödet, tillsammans med balanserad finansiell risk, och bolagets markreserv med kommande projekt ger förutsättning för värdetillväxt. Det känns oerhört tillfredsställande att skapa resultat, dels från förvaltningen, dels från vår projektverksamhet som i första hand är vår kostnadseffektiva nyproduktion av hyresrättsfastigheter.

Det kan konstateras att under 2017 har medias rapportering och dess intressanta fokus på fastighets och bostadsmarknaden i Sverige eskalerat. Amorteringskraven och diskussionen om en avtrappad avdragsrätt har också föranlett ett fokus som har nått även den enskilda köparen av bostadsrätter.

Positioneringen skapar möjligheter för förvaltningsbolaget Amhult 2 och möter även upp de osäkerhetsfaktorer rörande bostadsrättsmarknaden som diskuterats. Faktorer som talar för en positiv bostadsmarknad om än med längre ledtider är den goda svenska ekonomin och arbetsmarknaden, bostadsbristen på tillväxtorterna men även de förmånliga räntorna om än att vi ser en långsam höjning av dessa. Det finns ytterligare möjligheter med en avsvalnande marknad för hyresrättsutvecklare i form av bättre entreprenadpriser, och mer attraktiva priser på mark i goda lägen. Avseende finansieringsriskerna kopplat till den finansiella oron och ränteläget, är min bedömning att det fortfarande finns bra möjligheter för finansiering och kapital för sunda projekt.

För Er som är intresserade har Finwire kommenterat resultatet på AktieTorgets hemsida. Ni hittar länken här.

Vår övriga verksamhet löper på väl. Vi har under månaden hunnit med bland annat utbildning i det nya regelverket kring GDPR den nya General Data Protecting Regulation som ersätter tidigare PUL den 25 maj 2018.

Vi är också inne på sluttampen med arbetet av årsredovisning 2017. Denna skall gå till tryck inom de närmaste dagarna och kommer att finnas tillgänglig digitalt från och med den 19 mars.

Arbetena med kvarter Signalflyget II samt Luftseglaren II löper på och vi ser nästan från dag till dag fler våningar resas på Signalflyget II trots det kalla vädret.

Kv. Signalflyget II från kran februari 2018.

 

På återhörande.
Maria Nord Loft
VD