Månadens rapport

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbete Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Hallen är nu helt riven

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Bara skrotet är kvar av hallen

Månadsrapport mars 2017

Den 2 mars publicerades vår kallelse i dagsmedia till årsstämma onsdagen den 5 april 2017 kl. 14.30 på Kulturhuset Vingen, konferenslokal Tärnan i Torslanda. Aktieägare skall för att få delta i årsstämman: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 mars 2017, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 30 mars 2017 kl. 12.00 enligt något av följande alternativ; per post på adress Amhult 2 AB, Postflyget 7, 423 37 Torslanda, per e-mail på adress catharina@amhult2.se eller per telefon 031-92 38 35. Vid anmälan bör uppges namn, personnr./organisationsnr. samt registrerat aktieinnehav, dels anmäla antalet biträden (högst två) aktieägaren avser medföra till årsstämman på sätt som föreskrivs i föregående stycke. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 30 mars 2017 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta i årsstämman. För fullständig kallelse hänvisar vi till vår webbplats www.amhult2.se

Den 23 mars offentliggjordes bolagets års-redovisning 2016 vilken kan beställas per post på adress Amhult 2 AB (publ), Post-flyget 7, 423 37 Torslanda eller per e-mail på adress catharina@amhult2.se eller per telefon 031-92 38 35.

Årsredovisningen finns även att ladda ner på bolagets hemsida www.amhult2.se

I början av mars hade vi tillsammans med Telia ett informationsmöte för de som skall flytta in i Signalflyget. Under månaden har ett mycket stort fokus lagts på att förbereda denna inflyttning för en så smidig uppstart som möjligt. Slutbesiktning skedde också under månaden och vi fick slutbevis för huset den 23 mars.

För att påminna oss själva och er om hur mycket som händer på ett år visar vi i nedan ett foto från mars 2016 och ett från mars 2017 på det nu färdigställda kv. Signalflyget inför inflyttning.

Kv. Signalflyget i mars 2016.

Kv. Signalflyget i mars 2017.

Slutligen. Den 16 mars var vår styrelseordförande på besök i Stockholm och på Remium där han presenterade bolaget för intresserade och potentiella aktieägare. Den 29 mars var jag själv på besök hos Aktiespararna i Vimmerby för att presentera bolaget. Som alltid var båda träffarna givande med goda och intressanta dialoger och resonemang mellan ägare och intressenter i bolaget. De glädjer oss mycket att få lämna skrivbordet för en stund och komma ut och träffa Er alla.

På återhörande.

Maria Nord Loft
VD