Månadens rapport

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbete Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Hallen är nu helt riven

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Bara skrotet är kvar av hallen

Månadsrapport april 2017

Ännu en hektisk vårmånad är till ända där april månad inledde med vår årsstämma vilken ägde rum den 5 april 2017 på Kulturhuset Vingen i Torslanda.

Årsstämman i Amhult 2 AB (publ) fastställde i enlighet med styrelsens förslag de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna med konstaterandet att koncernens resultat efter skatt uppgick till 20 096 tkr för räkenskapsperioden 2016 (2016.01.01-2016.12.31). Styrelsen föreslår ingen utdelning i syfte att konsolidera koncernen inför projekteringen av etapp II. Några viktiga punkter som avhandlades på stämman: Till styrelseledamöter omvaldes Eigil Jakobsen, Alf Lindqvist, Niels Techen och Göran Evaldsson. Stämman beslutade att arvode ska utgå med ett och ett halvt basbelopp vardera till styrelseledamöterna Alf Lindqvist, Niels Techen och Göran Evaldsson för räkenskapsåret 2017 samt att revisors arvode ska utgå efter löpande räkning.

Amhult 2:s fokus för 2016 har varit att så effektivt som möjligt bedriva fortsatt produktion av Amhult Centrum. Vår affärsmodell står fast och vi bedömer att vi genom att bebygga våra fastigheter i väl projekterad och styrd produktion har bolaget goda förutsättningar för en lönsam tillväxt. Att bygga, äga och förvalta fastigheter i ett av Sveriges attraktiva storstadsområde är en av nycklarna till vår framgång.

Det glädjer oss också mycket att vi under denna månad har kunnat höra ljudet av pålar som slås i marken. Det är byggnationen av kvarter Signalflyget 2 som har påbörjats av entreprenören AF Bygg AB. För oss är ljudet av pålar ett tecken på fart framåt! Detta kvarter som påbörjas nu i april beräknas färdigställd i november 2018.

 

Pålning pågår april 2017 kv. Signalflyget 2


Sponten sättes i april 2017 kv. Signalflyget 2

Under månaden april har också inflyttningen i systerkvarteret Signalflyget 1 pågått måndag till söndag, varje vecka. Inflyttningen har löpt på väl och vi är mycket nöjda med hur samtligt har fungerat. Inflyttning av Elon butiken i denna fastighet har också skett under april månad och butiken kommer att öppna den 6 maj.

Den 25 april var det styrelsemöte i Amhult 2 AB och vid detta tillfälle påtecknades ett optionsavtal med Lysevägens Bostads AB rörande samarbetet Skogens Gård. Avtalet reglerar i sammandrag att Lysevägens Bostads AB, ägare till fastigheten Skogens Gård, tillsammans med Amhult 2 AB, har ansökt om detaljplan för bostadsändamål för del av Fastigheten Skogens Gård, där kostnaderna för fastighetsbildning och planarbete kommer att utges av Amhult 2. Stadsbyggnadskontoret har ännu inte utsett handläggare och lämnat planbesked. Lysevägens AB förbinder sig att avyttra den del av fastigheten som kommer att omfattas av kommande detaljplan. Sedan en eller flera registerfastigheter bildats av det område som omfattas av den kommande detaljplanen och planen vunnit laga kraft ska den/de fastigheter som bildats värderas av oberoende auktoriserat värderingsföretag för fastställande av fastighetens/fastigheternas marknadsvärde. Lysevägen förbinder sig efter avrop avyttra fastigheten/fastigheterna till Amhult 2 för dess/deras marknadsvärde enligt värderingen med avdrag för av Amhult 2 nedlagda kostnader för planarbete och fastighetsbildning/ar.

På återhörande.

Maria Nord Loft
VD