Emission 2016

Amhult 2:s nyemission övertecknad med 28,6 %.

Den 5 december stängde nyemissionen i Amhult 2 AB (publ). När styrelsen summerat utfallet av emissionen kan det konstateras att emissionen uppgående till ca 55 miljoner kronor övertecknades med 28,6%.

Företrädesemissionen omfattade högst 688 933 B-aktier till en teckningskurs om 80 kronor per aktie. Emissionen tecknades till 81 procent med stöd av teckningsrätter. Emissionskostnaderna beräknas till 0,9 miljoner kronor.

Totalt tecknades aktier för drygt 70 miljoner kronor, förutom det teckningsåtagande om 9 miljoner kronor och den garanti om 7 miljoner kronor som Tipp Fastighets AB lämnat. För att möjliggöra en bredare spridning av aktierna till allmänheten har Tipp Fastighets AB i enlighet med villkoren för teckningsförbindelsen som redovisades i det offentliggjorda emissionsprospektet avstått teckning i emissionen. Därigenom kommer även en stor del av de som tecknat sig för aktier utan företrädesrätt att erhålla tilldelning.

Efter emissionen kommer det totala antalet registrerade aktier Amhult 2 uppgå till 6.847.533 aktier, varav 2.025.000 aktier av serie A och 4.822.533 aktier av serie B.

Nyemission hos Amhult 2 AB

Amhult 2 AB är ett expansivt fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt boendeområde med handel i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar.

Den stora inflyttningen till större städer i Sverige gör att bostadsbristen bli allt mer påtaglig och i Göteborg är behovet stort efter nya bostäder. Speciellt stor är efterfrågan på hyresrätter, vilket motiverat styrelsen i Amhult 2 AB att framförallt bygga bostäder med denna upplåtelseform.

Amhult 2 genomför nu en företrädesemission på drygt 55 miljoner. Nyemissionen syftar till att finansiera ytterligare utbyggnad av Amhult Center etapp II.

Läs gärna mer om Amhult 2 i vår informationsbroschyr Amhult 2 Informationsbroschyr


Varför ska du teckna?

Här listar vi fem skäl till att investera i Amhult 2 AB:

1. Positiv kursutveckling

Amhult 2 har under de senaste åren haft en stabil aktie med en god kursutveckling. Styrelsen har en samlad kompetens med lång erfarenhet av produktion av fastigheter och fastighetsförvaltning.

2. Byggklar mark

Företaget förfogar över en stor andel mark i ett attraktivt läge 1,5 mil från centrala Göteborg. Marken är byggklar och fyra kvarter är redan färdigställda. Byggstart av nästa kvarter är planerad till 2017.

3. Expansivt område

Bristen på bostäder är stor i Göteborg med omnejd och staden beräknas växa med 150 000 invånare till 2035. Stadsdelen Amhult tillhör Torslanda på nordvästra Hisingen, ett område i ett attraktivt läge som växer snabbt.

4. Stor efterfrågan

Amhult utgör den centrala delen av Torslanda som har ett unikt läge nära Göteborgs norra skärgård med hav, båtliv och en utsikt ända ut till Vinga fyr vid vackert väder. Området erbjuder även närhet till populära arbetsgivare med pendlingsavstånd.

5. Välskött ekonomi

Amhult 2 AB är ett välskött bolag med reell tillgång på mark. Under 2016 har två kommersiella fastigheter färdigställts vilket medfört att hyresintäkterna ökat. Ambitionen är att fortsätta förvärva mark och bygga nya bostäder åt framtida göteborgare.


Handel på Aktietorget

Amhult 2 är noterade på Aktietorget sedan 2005 och har idag 1064 aktieägare (2015.12.31). Företrädesemissionen pågår mellan den 16 november 2016 till och med den 1 december 2016.

Anmälan

Anmälan om teckning kan göras mellan den 16 november 2016 - 5 december 2016.

Teckningstid

Teckningen av nya aktier ska ske under tiden från och med den 16 november till och med den 5 december 2016.


Såhär tecknar du aktier i Amhult 2

Om du tecknar aktier utan företrädesrätt fyller du i blanketten Anmälningssedel Amhult 2 utan företrädesrätt. Skicka in den undertecknade anmälan till:

Aktieinvest FK AB, Emittenservice, 113 89 Stockholm

Särskild anmälningssedel 2 skall vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast kl. 17.00 den 5 december 2016. Det är endast tillåtet att skicka in en Särskild anmälningssedel. Observera att anmälan är bindande.

Fullständiga anvisningar finns att läsa här: Amhult 2 memorandum 


Företrädesemission

Den 26 oktober 2016 tog styrelsen i Amhult 2 AB (publ) beslut om att genomföra en företrädesemission med stöd av bemyndigandet från extra stämma den 24 oktober i år. Den som på avstämningsdagen den 9 november 2016 är registrerad som aktieägare i Amhult 2 AB (publ)s B-aktie erbjuds med företrädesrätt att teckna en (1) ny B-aktie för sex (6) innehavda registrerade B-aktier i Bolaget.

Teckningsrätter

Aktieägare i Amhult 2 AB erhåller för varje befintlig B-aktie en (1) teckningsrätt B. Det krävs sex (6) teckningsrätter B för att teckna en (1) ny B-aktie.

Avstämningsdag

Avstämningdag hos Euroclear Sweden AB, (VPC) för rätt till deltagande i emissionen är den 9 november 2016. Sista dag för handel i Amhult 2 AB aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 7 november 2016. Första dag för handel i Amhult 2 AB aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 8 november 2016.

Teckningstid

16 november 2016 – 5 december 2016.

Teckningskurs

Teckningskursen är 80 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Teckning med företrädesrätt

För befintliga och direktregistrerade ägare sker teckning på den färdigtryckta emissionsredovisningen eller Särskild anmälningssedel 1. Förvaltarregistrerade ägare ska teckna sin företrädesrätt genom instruktioner från respektive förvaltare.

Likvid 

Aktier tecknade med företrädesrätt betalas senast den 5 december 2016. Övriga tilldelade aktier ska betalas senast 3 bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan enligt instruktion på avräkningsnotan. Aktierna beräknas levererade till VP-konto/depå i början av januari 2017.

Handel i teckningsrätter 

Teckningsrätterna kommer att handlas på Aktietorget från den 16 november – 1 december 2016.


Här hittar du mer information om Amhult 2

Årsredovisningar

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2015

 Delårsrapporter

Delårsrapport 3 2015 Delårsrapport 3 2014

Memorandum och Informationsbroschyr

Amhult 2 memorandum

Amhult 2 Informationsbroschyr

Anmälningssedel utan företrädesrätt

Anmälningssedel Amhult 2 utan företrädesrätt

 

Lyssna på Amhult 2:s VD samt styrelseordförandes presentationer i samband med emissionen

För Er som vill lyssna på VD Maria Nord Lofts presentation på Stora Aktiedagen i Göteborg den 24 november, klicka på spelaren.

För Er som vill lyssna på Finwires Hemma hos Reportage klinka på spelaren.

You must install Adobe Flash to view this content.

För Er som vill lyssna på vår styrelseordförande Eigil Jakobsens presentation hos Financial Stockholm den 15 november klicka på spelaren.

You must install Adobe Flash to view this content.

För Er som vill lyssna på VD Maria Nord Lofts presentation på Stora Aktiedagen i Stockholm den 28 november 2016 klicka på spelaren.

I länken nedan finner Ni Amhult 2 (publs) bolagsordning.

Bolagsordning Amhult 2 AB (publ)

Ni finner bolagets årsredovisningar om ni klickar på fliken till vänster märkt "Årsredovisningar".